අබිමන්ගේ ආදරය පූජාට ලැබෙයිද​? – අද නීල පබළු තුලින් – Neela Pabalu