මඩොල් කැලේ වීරයෝ – Madol Kele Weerayo – Episode – 67 – 2020.08.11