අග්‍රශ්‍රාවක ධාතු තේවාව නිකිණි පොහෝ දා සවස 04.30 ට