පළමු ප්‍රේමවන්තයා අපේ ගෙදර ඇවිත් තාත්තාගෙන් ගුටි කැවා – Premaya Nam