රට වටේට මුහුද සැමන් කන්නේ රටින් – NIYAMARTHAYA – Episode 31