සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් නිසා ප්‍රශ්නයක් නැ – Niyamarthaya