සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 70 – 2020.06.29