රටේ හිරගෙවල් වහලා දාන්නේ කොහොමද ? පිටකොටුවේ නාට්ටාමිගෙන් උපදෙසක් – Jeevithayata Idadenna