මට කතාකරන්න මාධ්‍යයක් නැතුව හිටියේ, කවදාවත් මට මයික් එකක් ඇල්ලුවේ නෑ – Satana