ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය පනත ගැන ඔබ දැනුවත්ද ? – Jeevithayata Idadenna