ලංකාවේ පොහොර සහනාධාරයට මිලියන 30000 ක් සහල් ආදායම ඊට අඩුයි – Satana