එලවලු සදහා ගෙදරදීම තුනපහ හදාගන්නේ මෙහෙමයි – Liyathambara