සිරස නත්තල් කලාපය – සමාරම්භක අවස්ථාව

සිරස නත්තල් කලාපය – සමාරම්භක අවස්ථාව
අද, හෙට සහ අනිද්දා තෙදින පුරාම කොළඹ 2 බේබෲක් පෙදෙස සිරස TV මූලස්ථාන පරිශ්‍රයේදී …