මහ වැසි එනවා, ඩෙංගු – ගංවතුර තත්ත්වය බරපතලයි – වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර – Aharenna