මොංගෝලියානු එළු පට්ටිවල සම්ප්‍රදායික කිරි දොවන ක්‍රමය – Sanchara (සංචාර) with Rohan Direkz