රෝද පුටුවේ සිට ජීවිතය ජයගත් රංශිකා දිසානායක – Liyathambara