සුභාවිත ටෙලිනාට්‍යකරණයේ නූතන පුර්වාදර්ශය – දැඩි ප්‍රේක්ෂක ඉල්ලීම මත නැවතත් !