හිනාවෙන් හෝ කතාවෙන් මනින්න බැරිනම් මිනිස්සු මනින්න පුලුවන් මොකෙන්ද ?