සිරස, ශක්ති, ටීවී 1 සහන යත්‍රාවට ඔබ ලබා දුන් සහනාධාර විපතට පත් ජනතාව වෙත බෙදා දීම අද අලුයම තෙක්