සිරස ලක්ෂපති – මේ ඉරිදා රාත්‍රී 09:00 ට වන්නියල ඇත්තන්ගේ 2M ඉලක්කය හරි යාවිද?