තෙවන දිනයේ කඳ සුරිඳුන්ගේ වේලායුධය රැගත් පෙරහැරේ සුවිශේෂ අවස්ථා.