තමන්ගේ ජීවිතේ සත්‍ය සිදුවීමක්..ප්‍රේක්ෂකාගාරයම අඬවපු හැටි !