කොළඹ 02 බේබෲක් පෙදෙස සිරස ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රය වෙත වැඩමවීම