කඳ සුරිඳුන්ගේ වේලායුධ වන්දනාව, කොළඹ 02 බේබෲක් පෙදෙස සිරස ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී