කඳ සුරිඳුන්ගේ වේලායුධය රැගත් පෙරහැරේ විශේෂ අවස්තා,දෙවන දිනය