කඳ සුරිඳුන්ගේ වේලායුධය රැගත් පෙරහැරේ දෙවන දිනයේ විශේෂ අවස්තා