කතරගම දෙවිඳුන්ගේ වේලායුධය රැගත් පෙරහැරේ විශේෂ අවස්ථා.