කතරගම දෙවිඳුන්ගේ වේලායුධය රැගත් පෙරහැර, දෙවන දිනය.