ඇයි අදීපට අපි මේ තරම් ආදරේ ? ඔහු සැබෑ දක්ෂයෙක් ! Sumeeraka Adeepa